Navneændring

Navneændring

Anmeldelse af navneændringer finder sted på www.borger.dk, hvor ønsket om navneændring afgives digitalt. (På borger.dk finder du til venstre på siden menupunktet: FAMILIE OG BØRN, derfra følg linket NAVNE OG NAVNEÆNDRING.) Såfremt du ikke har NemID, kan anmeldelsen udfyldes ved personligt fremmøde på personregisterkontoret i åbningstiden. Er du i tvivl om udfyldelsen af ansøgningen, er du velkommen til at kontakte personregisterføreren.

Samtykke:
Ønsker du at antage et beskyttet efternavn, skal du have samtykke fra samtlige bærere af navnet. Der skal være udfyldt og underskrevet en samtykkeerklæring for hver person, der bærer navnet.

Navneændring på bryllupsdagen:
Ønsker du at opnå navnefællesskab med din ægtefælle samme dag som du bliver gift/indgår registreret partnerskab, skal du ansøge på borger.dk om "Navneændring på bryllupsdagen". Hvis du ønsker at antage din kommende ægtefælles mellem- og/eller efternavn skal han/hun godkende/medunderskrive ansøgningen, dette sker via borger.dk der sender en mail til godkendes, derfra logges på borger.dk med NemID og anmodningen godkendes.  

Navneændring for børn:
Søges der om navneændring for et barn, skal  begge forældre underskriver ansøgningen, hvis de har fælles forældremyndighed over barnet. Hvis et barn bærer samme mellem- eller efternavn som en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden over barnet, skal Statsforvaltningen, inden der træffes afgørelse om ændring af det pågældende navn, indhente en erklæring fra den nævnte forælder. Dette gælder også, hvis barnet bærer den pågældende forælders fornavn som mellem- eller efternavn. Hvis barnet er fyldt 12 år, skal det samtykke i navneændringen ved at underskrive ansøgningen i rubrikken "samtykke fra barn der er fyldt 12 år". Er barnet ikke fyldt 12 år, skal personregisterføreren undersøge dets holdning til navneændringen, såfremt barnets modenhed og sagens karakter gør det muligt. Er barnet over 15 år, kan det underskrive digitalt ved brug af sin NemID.

Dokumentation:
Hvis du er fødselsregistreret i Danmark, er det som udgangspunkt ikke nødvendigt at vedhæfte dokumentation til ansøgningen. Ønsker du at antage din samlevers/ægtefælles mellem- og/eller efternavn, og er samlever/ægtefælle ikke fødselsregistret i Danmark, skal du vedhæfte  dokumentation for navnet i form af fødselsattest, navneattest eller dåbsattest fra fødselsregistreringslandet. Ønsker du at antage et navn, der ligger tilbage i slægten, f.eks. oldeforældres navn, skal du vedlægge dokumentation for navnet samt for den slægtsmæssige tilknytning. Det kan gøres ved at vedlægge fødsels- og naveattester/fødsels- og dåbsattester for samtlige led tilbage til den pågældende slægtning.

Gebyr: Det koster 518 kr. at få behandlet en ansøgning om navneændring. Der betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der sker i forbindelse med en vielse, hvis I ved navneændringen opnår navnefællesskab, og ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen. Der betales heller ikke gebyr for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.

Søges der om navneændring for flere personer, skal der betales gebyr for hver ansøger. Der skal dog kun betales ét gebyr, hvis ansøgningerne om navneændring omfatter ægtefæller, ugifte samlevende, søskende eller plejebørn under 18 år. Betalingen er en del af den digitale ansøgning

Læs mere om hvilke navne man kan tage.